Terms of purchase

General terms and conditions
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!
Kérjük Önt (továbbiakban: Vevő), hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a
jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen hatályos Általános
Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmát (ÁSZF hatályának kezdő dátuma: 2020.09.23)!
Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás
menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk
megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:
Eladó adatai:
Név: SmithBGames Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 19.
Levelezési cím: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 19.
Cégjegyzékszám: 05-09-033187
Adószám: 28757399-2-05
Képviselő: Kovács Gábor vagy Kovács József István ügyvezető önállóan
E-mail: info@smithbgames.com
Honlap: https://www.smithbgames.com
Bankszámlaszám HUF: 12046119-01739002-00100003
Bankszámlaszám EUR: 12046119-01739002-00200000
Tárhely szolgáltató adatai:
Név: WIX.com LTD
Székhely: 40 Namal, Tel Aviv, 6350671 Israel
Adószám: EU442008451
Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes
személy (Vevő)
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál (https://www.smithbgames.com)
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő
adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek
távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz
különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett
hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító
eszköz.

 


Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék
vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai
jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag
távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető
forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói
szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő
teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal,
valamint
b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás.
Fogyasztónak nem minősülő Vevő: azon nem természetes személyek, akik a terméket megrendelik.
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai, így különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező
jótállásról
- 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól
- 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott
dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
- 1997. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
- 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső
piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő
indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival
szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a
2009/22/EK irányelv módosításáról

 


- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet)
Az ÁSZF hatálya, elfogadása
A Felek között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok
rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek határozzák meg. Ennek megfelelően a
jelen ÁSZF tartalmazza az Önt és az Eladót illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének
feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat,
valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
Jelen ÁSZF kiterjed a Fogyasztónak nem minősülő Vevőkre is.
A Honlap használatához szükséges, jelen ÁSZF-ben nem szabályozott technikai tájékoztatást a
Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A
webáruházunkon keresztül történő vásárlás során, a megrendelése véglegesítése előtt Ön elfogadja
a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés
részét képezi.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az
Eladó nem iktatja.
E-számlázás
Eladó a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁSZF
elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához.
Árak
Az árak forintban értendők és ÁFA-t tartalmaznak. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak
a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki
a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött
szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi
elérhetőségeken terjesztheti elő:
 Internet cím: https://www.smithbgames.com
 E-mail: store@smithbgames.com
A fogyasztó a fent megadott email címen írásban közölheti az Eladóval a panaszát, amely az Eladónak,
illetve az Eladó érdekében vagy javára eljáró személynek az árú fogyasztók részére történő

 


forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére
vagy mulasztására vonatkozik.
Az írásbeli panaszt az Eladó köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó
a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Eladó a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén
a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak
megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra
vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt az Eladó - ha az Európai Unió
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc
napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél
rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító
álláspontját az Eladó indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt az Eladó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok
és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. az Eladó nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz
azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz
esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az Eladó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni,
és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén az Eladó köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával -
annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,
valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy az Eladó a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során
nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:
A) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak
megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás
lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint
illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
B) Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 


C) Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói
panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a
fogyasztó az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre
irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll az Eladónak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési
kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési
kötelezettség, a „meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének
biztosítása”.
Amennyiben az Eladó székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet
működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, az Eladó együttműködési kötelezettsége a
fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik
hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében az Eladó jogsértő magatartása
esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A
fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló
törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a
bírság kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a
számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel
rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó
árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a
jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve az Eladónak a
békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A
békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség
létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok
egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető
testület a fogyasztó vagy az Eladó kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez
kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján,
továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a
neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok
változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett Eladó nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület
megjelölését,
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelte a vitás ügy rendezését

 


f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési
meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek
tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli
nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb
írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek tájékoztató jellegű elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091; 06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 


Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 


Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
A fenti Békéltető testületek elérhetőségei kizárólag tájékoztató jellegűek, Eladó azok
helytállóságáért, változásáért felelősséget nem vállal.
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen
keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül
rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni
jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és
nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és az Eladó, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével
megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 


Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. §-a értelmében a weboldal és a
weboldalon keresztül megvásárolható termékek szerzői műnek minősülnek, így azok minden része
szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai
és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve
bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A
weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása
esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A
jogtulajdonos: SmithBGames Kft.
Az Eladó szavatolja, hogy az általa létrehozott védelemben részesülő szellemi termék harmadik
személy jogos érdekét nem sérti és/vagy veszélyezteti.
Az Eladó a Szerződés tárgyát képező valamennyi szerzői jogi oltalomban részesíthető mű teljes körű
rendelkezési és felhasználási jogát megtartja, a termék megvásárlásával Vevő kizárólag a termék saját
felhasználására szerez jogot, annak módosítására, fejlesztésére vagy bármilyen egyéb módon történő
megváltoztatására, felhasználására, értékesítésére nem jogosult. Vevő e pont megsértéséből eredő, az
Eladónak okozott teljes kárát köteles megtéríteni.
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja semmis, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a
semmis rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvény szerinti magatartási kódexe.
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen
mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A
weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok
megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres
támogatást használunk.
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő
leírásokban adunk tájékoztatást. Felek megállapodnak abban, hogy Eladó nem vállal felelősséget a
termékek leírásától eltérő vagy azt megszegő felhasználásból eredő károkért, sérülésekért.
Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

 


Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön
által bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által
megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül
számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult
az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre
hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a
figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a
visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
Eljárás hibás ár esetén
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
 0 Ft-os ár,
 kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék
esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának
lehetőségét, mely információ birtokában a Vevő eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket
vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.
A honlap használata
A honlap termékbemutatási és online megrendelési lehetőséget biztosít a Vevők/Felhasználók
számára. A honlapon a Vevő/Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek Store
menüpont alatt kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. Az Akciós termékek kategóriában a
webáruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Minden terméknél külön-külön szerepel
az akció kezdeti és lejárati dátuma, vagy a kezdeti dátum és a készlet erejéig megjelölés.
A Hírek menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek leírásai. A
kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő
összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet
lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat
a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról.
A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő
termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.
A választott termék a kosár gomb segítségével helyezhető a kosárba, a gomb mellett a szükséges
darabszám beállítható. A Vevő/Felhasználó a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével
ellenőrizheti. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni,
illetve törölheti az adott tételt. A Kosár ürítése gomb segítségével lehetőség van a kosár teljes
kiürítésére is.
A Vevő/Felhasználó a Megrendelés gombra klikkelve folytathatja a vásárlási folyamatot. Második
lépésként lehetőség van belépésre, regisztrációra, valamint regisztráció nélküli vásárlásra. A
regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Felhasználónak megadnia:
e-mail cím, név, telefonszám, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz
az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Felhasználó emailben,
és a honlapon tájékozódhat. A Felhasználó a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az
Eladótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia.

 


A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő/Felhasználó felelős. A Vevő/Felhasználó felelős az
adatai frissítéséért, valamint köteles az Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival
harmadik fél visszaélt. Elfelejtett jelszó esetén, a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre.
Amennyiben a Felhasználó korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail
címének és jelszavának megadásával folytatható.
A megrendelés következő lépéseként a Vevőnek/Felhasználónak ki kell választania a számára
megfelelő fizetési és szállítási módot. A Felhasználó egy összefoglaló oldal segítségével ellenőrizheti
minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét.
Adatbeviteli hibák esetén a ceruza ikon segítségével javíthat a megadott adatokon.
Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés elküldése gomb segítségével véglegesítheti
rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése
után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül
köteles jelezni azt az Eladó felé. Megrendelési szándéktól függetlenül a Vevő/Felhasználó a belépést a
Store menüpont segítségével végezheti el. Belépés után a jobb felső sarokban megjelenik egy
lenyitható menüpont, ahol a regisztráció során megadott adatait tudja módosítani, valamint a leadott
megrendelésének adatait, és állapotát követheti nyomon.
A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt
termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés” gombra kattintva
zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül
ajánlattevőnek.
Ön a „Megrendelés” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek
kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési
kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát
a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül
az ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön
ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés
akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében
hozzáférhetővé válik.
Fizetési módok
Banki átutalás
A termékek ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
Bankkártyás fizetés
Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával.

 

Utánvét
A termék házhozszállítása, vagy csomagpontra történő szállítása. ( Kizárólag Magyarországra történő
szállítás esetén kérhető)
A következő kártyákkal lehet fizetni: Mastercard, Visa, Visa Electron (amennyiben a kártya kibocsátója
engedélyezi). Kártyás fizetés esetén a megrendelés házhozszállítását a fizetési tranzakció lezárását
követően kezdjük meg. A kártyás fizetés a Raiffeisen Bank Zrt biztonságos szerverén keresztül történik,
a Six Payment fizetési oldalán, mely automatikusan jelenik meg a megrendelés jóváhagyását követően.
A szükséges bankkártya adatok bevitele után a Fizetés gombra kattintva a fizetés végrehajtásra kerül.
A fizetés megtörténtéről a rendszer visszaigazolást küld, majd visszairányítja a megrendelőt a
webáruházba, ahol a fizetésről szintén visszaigazolást kap. Amennyiben a Raiffeisen Bank Zrt a
bankkártyás fizetést valamilyen okból visszautasítja, a megrendelő a rendelést a visszaigazoló emailben
található linken keresztül is befizetheti.
Átvételi módok, átvételi díjak
A házhoz szállítást a GLS Hungary Kft csomagszállító cég végzi.
A csomagpontra történő szállítást a GLS Hungary Kft csomagszállító cég végzi. ( Kizárólag
Magyarországra történő szállítás esetén kérhető.)
A házhoz történő szállítás díja országonként eltérő díjszabású.
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított
legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben
e-mail útján jelezzük.
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem
értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az
eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő
megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának
kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet
is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama szerinti pénznemben utalja el a
vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes
mértékben a vételár és a szállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben
kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.
Külföldre történő értékesítés
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az
Európai Unió területén belüli Vevőket. A jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó
Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét.

 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó
rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében Vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely
tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely
valamely tagállamban székhellyel/telephellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag
végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.
Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi,
ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a Vevő tagállam
szerinti nyelvén kommunikálni Vevővel.
Eladó nem köteles megfeleljen a Vevő tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel
kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazat
specifikus követelményeknek, vagy, hogy tájékoztassa a Vevőt ezekről a követelményekről.
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében.
Vevő a jelen ÁSZF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben
valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, amíg nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a
szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vevő a tagállama
szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok,
költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára
nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vevőt.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar Vevőket megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem
magyarországi Vevőknek is.
Vevő az ÁSZF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, bármely más Európai Uniós
tagállam területére, illetve az Európai unión kívüli országokra is. Ezt kérheti a nem magyarországi Vevő
is bármely az ÁSZF-ben megjelölt szállítási módon.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vevő a szállítási díjat
nem fizeti meg Eladó számára, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat
visszafizeti Vevő számára.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Tájékoztató a fogyasztót/Vevőt megillető elállási jogról:
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az
indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.
A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az
utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától
számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott
elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is
gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt
megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget
megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása:
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában biztosított jogát az erre vonatkozó
egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával
gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn
belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus
adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a
fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
A) Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó
legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a
fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel
összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a
rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód
választásával okozott többletköltségekre.
B) Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a
fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti
vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is
alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által
hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő
késedelem miatt az Eladót felelősség nem terheli.
C) Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot
választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a
feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.
D) Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket
vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a
korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll
módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A) A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a
terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül
visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek
átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta
előtt elküldi.
B) A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni.
Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők
között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való
közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A
fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon
megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének
időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük, vegye figyelembe,
hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.
C) Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges
használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014
(II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben.
Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés
teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem
érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési
időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki
érvényesen.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba
közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó
nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az
Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági,
jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe
kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vevő bizonyos hibák előfordulására számíthatott.
Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek
következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan
vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vevő csak az olyan hiányosságok tekintetében
érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól
függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vevő a
vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.
Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő
tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül
érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell
bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani
tudja, hogy:
 a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt
felismerhető vagy
 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt
egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes
érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó
kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
Jótállás
Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek,
szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.
rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén
az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra
kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a
jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A
jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!
Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség
az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a
bizonyítási teher.

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál
súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a
járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a
javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan
feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai
biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak
meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a
kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.
Három munkanapon belüli csereigény
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény
intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó
tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül
érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék
az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.
Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?
Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka
a teljesítés után keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor
a Vevő a terméket átveszi.
Kizáró rendelkezések
Eladó nem vállal felelősséget a Termék szállítás közben történő sérüléséért, megrongálódásáért,
megsemmisüléséért és elvesztéséért. Vevő kijelenti, hogy e tárgykörben – árleszállítást is beleértve –
kártérítési igényt nem támaszt Eladóval szemben, kárigényét a szállítást végző szolgáltatónál
érvényesíti. A szállítás során történt sérülések bizonyítása Vevő kötelezettsége.
Vevő a szállítási határidő túllépéséből eredő kárigényét abban az esetben érvényesítheti Eladóval
szemben, ha Eladó hitelt érdemlő dokumentumok alapján nem tudja bizonyítani, hogy a termék a
szállítást végző szolgáltatónak határidőben átadásra került.

 


Nyilatkozat-minta elálláshoz:


Címzett: SmithBGames Kft.
Székhely: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 19.
Levelezési cím: 3528 Miskolc, Pósa Lajos utca 19.
Cégjegyzékszám: 05-09-033187
Adószám: 28757399-2-05
Képviselő: Kovács Gábor vagy Kovács József István ügyvezető önállóan
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat
az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
tekintetében:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné,
hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
…………………….. - …………………….. - ……………………..
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
…………………………………………………………………………………